przejdź do treści
UE
dnia 10.06.2024 roku

Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

STAROSTA POWIATU GRYFICKIEGO

w oparciu o art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej, położonej

 w Płotach przy ul. Jagiellonów,

stanowiącej własność Skarbu Państwa

 na okres 3 lat

oznaczonej numerem działki 173/36 o pow. 0,0558 ha ( nr projektowany 173/39 ) położonej w obrębie Płoty 1, w gminie Płoty, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr SZ1G/00053461/6 z przeznaczeniem na cele usługowo - handlowe. Teren niezabudowany. W gruncie posadowione są sieci uzbrojenia terenu tj. dwie sieci gazowe, kanalizacja, telekomunikacja, energia. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, działka znajduje się w oznaczeniu A3 RPU/U – Tereny obsługi produkcji rolnej i przetwórstwa oraz usług.

 

 

Przetarg odbędzie się 18 lipca 2024r. w Starostwie Powiatowym w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37 (pok.315), o godz. 10:00.

 Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawy (brutto) – 21 026,00 zł

Wadium wynosi – 4 000,00 zł

 Cena wywoławcza czynszu rocznego zawiera 23 % podatek Vat.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 12 lipca 2024r. wadium w formach wskazanych w § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach prowadzone przez bank PKO BP SA nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125 w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach.

Wpłata wadium przez uczestnika stanowi potwierdzenie przyjęcia warunków przetargu, zapoznania się z dodatkowymi informacjami o przedmiocie przetargu, umową dzierżawy oraz zgodę na zawarcie umowy dzierżawy o załączonej treści.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa dzierżawy może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawy nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej wymaganej wysokości czynszu dzierżawy.

Starosta Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach przy Placu Zwycięstwa 37 oraz w Wydziale Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Gryficach przy ul. Koszarowej 4, I piętro. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości przy ul. Koszarowej 4, 72 -300 Gryfice, I piętro pok. 12, 13, tel. nr 91 38 464 50 wew. 740.

Informacje o ogłoszeniu przetargu opublikowano na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl.

Do pobrania:

- umowa dzierżawy

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA