przejdź do treści
UE
Ryszard ChmielowiczRyszard Chmielowicz
Starosta Powiatu Gryfickiego
tel. kontaktowy +48 91 384 14 36 ; +48 91 384 27 31

Waldemar WawrzyniakWaldemar Wawrzyniak
Wicestarosta Powiatu Gryfickiego
tel kontaktowy +48 91 384 14 36; +48 91 384 27 31

Wydziały starostwa:

Administracji i Spraw Obywatelskich - Elżbieta Ziółkowska
Tu załatwisz:
 • Reklamacja od czynnej służby wojskowej żołnierzy rezerwy.
 • Zezwolenie na przywóz zwłok z zagranicy.
 • Wydanie karty wędkarskiej.
 • Wydanie pozwolenia na łowiectwo podwodne.
 • Rejestracja łodzi służących do amatorskiego połowu ryb.
 • Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Wydawanie kart parkingowych dla instytucji zajmujących się rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych.
 • Rejestracja stowarzyszeń zwykłych, nie posiadających osobowości prawnej.
 • Nadzór nad stowarzyszeniami zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestracja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej.
 • Organizowanie poboru do wojska Biuro Rzeczy Znalezionych.
 • Wniosek o rejestrację stowarzyszenia sportów.

Urbanistyki, Architektury i Budownictwa - Dariusz Grochowicz
Tu załatwisz:
 • Pozwolenie na budowę i rozbiórkę obiektu budowlanego.
 • Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
 • Zgłoszenie o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.
 • Wydanie zaświadczenia o samodzielnym lokalu.
 • Wydanie zaświadczenia potwierdzające powierzchnię użytkową budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wyposażenie techniczne dla potrzeb dodatku mieszkaniowego.
 • Wydanie zaświadczenia potwierdzające wielkość procentowego udziału w infrastrukturze towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.

Edukacji- Marta Łakomy-Zinowik
Tu załatwisz:
 • Uzyskanie wpisu do ewidencji działalności oświatowej.
 • Nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej.
 • Wydanie skierowania do kształcenia specjalnego (specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii).
 • Nadawanie stopnia nauczyciela mianowanego.
 • Uzyskanie upoważnienia do Systemu Informacji Oświatowej.
 • Uzyskanie dotacji na działalność oświatową.
 • Uzyskanie stypendiów i nagród Starosty Gryfickiego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryficki.

Budżetu i Finansów - Zofia Oświęcimska

Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych - Rafał Salomon
Tu załatwisz:
 • Rejestracja pojazdu.
 • Rejestracja czasowa pojazdu.
 • Wydanie prawa jazdy.
 • Wymiana praw jazdy lub wydanie wtórnika.
 • Wydanie międzynarodowego prawa jazdy.
 • Wydanie i cofanie zezwoleń do przeprowadzania badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów.
 • Wydanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia dla przyszłych kierowców.
 • Wydanie i cofanie licencji w krajowym transporcie drogowym.
 • Wydanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne na obszar powiatu.
 • Wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne prowadzone jako działalność pomocnicza do podstawowej działalności gospodarczej.

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Dariusz Żrółka
Tu załatwisz:
 • Decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu przenikającego do środowiska.
 • Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.
 • Decyzje zezwalającą na wytwarzanie odpadów, prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów oraz zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów.
 • Uzyskasz pozwolenie zintegrowane.
 • Uzyskasz pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
 • Uzyskasz pozwolenie na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii.
 • Uzyskasz zezwolenie na przegradzanie sieciowymi urządzeniami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej na wodach nie zaliczanych do wód śródlądowych żeglownych.
 • Uzyskasz informacje dotyczącą działalności Spółek Wodnych na terenie powiatu oraz decyzje zatwierdzającą Statut Spółki Wodnej.
 • Uzyskasz zatwierdzenie projektu robót geologicznych geologicznych oraz dokumentacji geologicznej, geologiczno-inżynierskiej oraz hydrogeologicznej.
 • Uzyskasz koncesję na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie złoża kopaliny.
 • Dokonasz zgłoszenia projektu robót geologicznych nie wymagającego zatwierdzenia.
 • Uzyskasz zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej.
 • Uzyskasz decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów.
 • Uzyskasz zaświadczenie bądź informację, czy działki są objęte Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.
 • Uzyskasz decyzje starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów lub uproszczonego planu urządzenia, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
 • Uzyskasz decyzje o odłowie, odłowie wraz z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny.
 • Dokonasz wpisu do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów UE.
 • Uzyskasz informację o środowisku i jego ochronie.
 • Wydzierżawisz obwód łowiecki.
 • Uzyskasz zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców oraz zgodę na przetrzymywanie zwierzyny.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Tu załatwisz:
 • Aktualizacja wysokości opłaty rocznej.
 • Klasyfikacja gleboznawcza gruntów.
 • Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
 • Przeniesienie własności działki pod budynkami.
 • Przyznanie nieodpłatnie działki gruntu i działki obejmującej budynki.
 • Sprzedaż nieruchomości.
 • Ustalanie linii brzegu.
 • Wprowadzanie zmian do ewidencji gruntów.

Powiatowe Centrum Sportu Rekreacji i Promocji - Dyrektor Milena Kopytiuk

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Andrzej Pińczewski

Tu załatwisz:
 • Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową.
 • Negatywne rozpatrzenie reklamacji na towar objęty gwarancją.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - Tadeusz Owczarski

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA